lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Įrenginio informacija

Įrenginio informacija

Šis meniu elementas leidžia vartotojui peržiūrėti šią informaciją apie įrenginį:

  • SKU numeris
  • Programinės įrangos versija
  • Įrenginio pavadinimas
  • Aparatūros versija
  • Įrenginio serijos numeris
  • Aptarnavimo informacija

Norėdami pamatyti informaciją, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Paspauskite ir laikykite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3) norėdami pasirinkti piktogramą Įrenginio informacija .
  3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad išeitumėte/peržiūrėtumėte informaciją.