lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Wi-Fi aktyvinimas

Wi-Fi aktyvinimas

Wi-Fi įjungimas / išjungimas

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Wi-Fi Activation (Wi-Fi aktyvinimas)  meniu punktą.
  3. Kad įjungtumėte Wi-Fi, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6)
  4. Kad išjungtumėte Wi-Fi, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką(6).