lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Stream Vision 2 skirta Android
Vartotojo vadovas
Stream Vision 2 skirta Android

Turinys

Atitiktis teisiniams reikalavimams ir pareiškimai

Atsakomybės apribojimas. Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir reglamentavimą: gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, veiksmus, ieškinius, procesinius veiksmus, kainas, išlaidas, nuostolius ar įsipareigojimus (jei tokių yra), kylančius iš šio produkto naudojimo. Produkto valdymas ir naudojimas yra visiškoje Kliento atsakomybėje. Vienintelis Gamintojo įsipareigojimas yra tiekti produktą (-us) ir susijusias paslaugas pagal įvykdytų sandorių taisykles ir sąlygas, įskaitant ir garantijoje numatytas nuostatas. Parduotų produktų ir atliktų paslaugų perdavimas iš Gamintojo Klientui negali būti interpretuojamas, aiškinamas arba laikomas nei aiškiai, nei numanomai, kaip sukuriantis bet kokį įsipareigojimą ar naudą bet kokiai trečiajai šaliai (išskyrus Platintoją, Pardavėją, Pirkėją). Gamintojo atsakomybė už nuostolius, nepriklausomai nuo jų formos ar veiksmo, negali viršyti įmokų ar kitų mokesčių, sumokėtų Gamintojui už produktą (-us) ir / ar paslaugą (-as).  

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ PRARASTAS PAJAMAS ARBA NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, NET JEI GAMINTOJAS ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIE NUOSTOLIAI BUVO ĮMANOMI IR NET JEI TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI NEATITINKA TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS.