lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Wi-Fi nustatymai

Wi-Fi nustatymai

Šis punktas leidžia sukonfigūruoti taikiklį, kad jis veiktų prisijungęs prie Wi-Fi tinklo.

 1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Wi-Fi Settings (Wi-Fi nustatymai) .
 3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte submeniu.
 4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte norimą meniu punktą.

Slaptažodžio nustatymas

Šis punktas leidžia nustatyti slaptažodį, kad prie taikiklio būtų galima prisijungti naudojant išorinį prietaisą. Šis slaptažodis naudojamas išorinio prietaiso (pvz., išmaniojo telefono) prijungimui prie taikiklio.

 1. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte Password Setup (Slaptažodžio nustatymo) .
 2. Ekrane pasirodys numatytasis slaptažodis (12345678).
 3. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad nustatytumėte norimą slaptažodį. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad pereitumėte nuo vieno skaičiaus prie kito.
 4. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte slaptažodį ir išeitumėte iš submeniu.

Prieigos lygio nustatymas

Šis submeniu leidžia nustatyti „Stream Vision 2“ programėlės prieigos lygį prie jūsų prietaiso.

Owner (Savininko) lygis. „Stream Vision 2“ vartotojas turi pilną prieigą prie visų prietaiso funkcijų.

Guest (Svečio) lygis. „Stream Vision 2“ vartotojas gali tik realiu laiku peržiūrėti vaizdo medžiagą iš prietaiso.

 1. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte Access Level Setup (Prieigos lygio nustatymas) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Owner arba Guest.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).

Wi-Fi dažnių juosta

Šis nustatymas leidžia išspręsti problemas su prisijungimu prie išmaniojo telefono tokiais atvejais:

 • Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko 5 GHz Wi-Fi dažnių juostos, perjunkite į 2,4 GHz.
 • Daug Wi-Fi tinklų gali sukelti trukdžius. Tokiu atveju, Wi-Fi dažnių juostos perjungimas gali pagerinti prietaiso ir išmaniojo telefono prisijungimą.
 1. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte Wi-Fi Band (Wi-Fi dažnių juosta) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Wi-Fi dažnių juostą – 5 GHz arba 2,4 GHz.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).